ao link
Fellivalmynd
Fara á forsíðu vefsvæðis RARIK
Leit
Leit

Áhættustefna RARIK

RARIK ohf setur sér áhættustefnu til að tryggja sem best að megin markmiðum fyrirtækisins verði náð og að settum lögum og reglum sé fylgt. RARIK skal uppfylla skilgreind hlutverk fyrirtækisins skv. samþykktum þess og taka meðvitaða ásættanlega áhættu í samræmi við stefnu fyrir mismunandi megin þætti starfseminnar. Stjórnun á áhættum fyrirtækisins er mikilvægur þáttur ákvörðunartöku.

Í áhættustefnu er settur fram áhættuvilji stjórnar RARIK ohf og rammi fyrir áhættustjórnun fyrirtækisins. Í skjalinu eru og skilgreind hlutverk og ábyrgðir við áhættustjórnun.

 

Markmið

Markmið áhættustefnu er að:

 • Skilgreina og koma á framfæri áhættuvilja stjórnar fyrir megin þætti starfseminnar.
 • Stuðla að áhætta sé tekin með í ákvörðunartöku með skilgreindum ramma um stjórnun áhættu.
 • Stuðla að skipulagðri greiningu og meðferð áhættu
 • Skilgreina hlutverk og ábyrgðir vegna áhættustjórnunar.
 • Upplýsa stjórn og stjórnendur um helstu áhættuþætti sem áhrif hafa á markmið félagsins.
 • Auka vitund um áhættur og áhættustjórnun.

Áhættuvilji

Áhættuvilji skilgreinir umfang og tegund áhættu sem fyrirtæki er viljugt til þess að sækjast eftir eða viðhalda.

 

Áhættuviljinn skilgreinir jafnvægi áhættutöku fyrir helstu þætti reksturs og hversu mikla áhættu fyrirtækið er reiðubúið að taka til að auka jákvæð áhrif og minnka neikvæð áhrif fyrir viðkomandi þætti í rekstri fyrirtækisins.

 

Stig áhættuvilja Skýring
5. Mikil áhætta

Vilji til að taka mikla áhættu til að nýta tækifæri og jákvæð áhrif aðgerða.

4. Aukin áhætta Vilji til að taka nokkra áhættu, ef meiri líkur en minni eru á jákvæðum áhrifum aðgerða.
3. Grunnáhætta Áhætta óbreytt m.v. hefðbundna starfsemi. Áhættuhlutlaus rekstur og hefðbundin meðhöndlun áhættu.
2. Minnkuð áhætta Nokkur áhersla í að forðast áhættu til að minnka neikvæð áhrif aðgerða.
1. Lágmarks áhætta Mikil áhersla í að forðast áhættu til að útiloka neikvæð áhrif aðgerða.

 

Almennt telst rekstur RARIK vera fremur áhættufælinn, þ.e. ekki eru margir þættir sem falla undir aukna eða mikla áhættu.

 

Áhættur

Áhættuvilji er skilgreindur fyrir helstu þætti í starfsemi RARIK.

Reglulega skal meta hvort að áhættur skilgreindra þátta séu innan viðmiða.

 

Rekstrarleg áhætta

RARIK leitast við að lágmarka áhættur við rekstur og uppbyggingu dreifikerfa. Beitt er viðurkenndum aðferðum við uppbyggingu og rekstur kerfanna, m.a. með lagningu jarðstrengja. RARIK fylgist með tíðni truflana og leggur áherslu á fyrirbyggjandi viðhald dreifikerfis. Afgangsáhættu er m.a. mætt með viðlagatryggingu.

 

Áhættuvilji: Grunn áhætta, þ.e. stig 3 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Viðmið um truflanir í dreifikerfum.

 

Fjárhagsleg áhætta

Lánsáhætta er minnkuð með dreifingu viðskiptakrafna og vel skilgreindum ferlum til að fylgjast með stöðu krafna. Markmið fyrirtækisins er að stýra lausafé þannig að tryggt sé að það hafi alltaf nægilegt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum. Gjaldskrá er ákvörðuð af stjórn með það að markmiði að tryggja sterka fjárhagsstöðu og viðunandi arðsemi rekstrar.

Fyrir fjárhagslega áhættu skal skilgreina ásættanleg viðmið.

 

Áhættuvilji: Grunn áhætta, þ.e. stig 3 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Mælikvarðar á mismunandi sviðum fjármála með skilgreind viðmið.

 

Lagaleg áhætta

RARIK vaktar lagaumhverfið sem fyrirtækið starfar innan.

 

Áhættuvilji: Grunn áhætta, þ.e. stig 3 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Hlíting laga.

 

Afhendingargæði

RARIK hefur það að markmiði að tryggja gæði þeirrar þjónustu sem fyrirtækið veitir, þ.e. dreifingu á orku.

 

Áhættuvilji: Lágmarks áhætta, þ.e. stig 1 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Mælikvarðar á gæði raforkunnar í samræmi við staðla og reglugerðir.

 

Öryggismál

RARIK hefur sett sér stefnu í öryggismálum, sem miðar að því að tryggja öryggi starfsmanna, viðskiptavina og almennings sem best. Til þess að ná því markmiði hefur verið gerð öryggishandbók og öryggismenning efld innan fyrirtækisins. Fyrirtækið vinnur að stöðugum umbótum varðandi öryggismál m.a. með skýrum verklagsreglum og ráðleggingum, með það að markmiði að allir starfsmenn fari eftir kröfum fyrirtækisins varðandi öryggismál.

 

Áhættuvilji: Lágmarks áhætta, þ.e. stig 1 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Fjöldi ábendinga, slysa og næstum því slysa.

 

Umhverfismál

Verndun umhverfisins skal ávallt höfð í fyrirrúmi við hönnun og mat á framkvæmdum og þjónustu á vegum fyrirtækisins. Hönnun og framkvæmd skulu miða að því að valda sem minnstri röskun á umhverfinu og lífríki þess.

 

Áhættuvilji: Minnkuð áhætta, þ.e. stig 2 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Valdir umhverfisvísar.

 

Upplýsingaöryggi

RARIK hefur tekið í notkun stjórnkerfi upplýsingaöryggis, sem byggt er á ISO 27001 staðlinum. Í stjórnkerfinu eru sett viðmið varðandi ásættanlega áhættu. Helstu markmið kerfisins eru að tryggja örugga afhendingu á orku til viðskiptavina og tryggja eftir því sem við á að upplýsingar séu réttar, tiltækar og að trúnaðar sé gætt.

Nánari upplýsingar eru í stefnuskjali upplýsingaöryggis.

 

Áhættuvilji: Minnkuð áhætta, þ.e. stig 2 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Tiltækileiki, rétt gögn og trúnaður upplýsinga.

 

Nýsköpun og þróun

RARIK vill mæta nýjum tímum með árvekni þannig að viðskiptavinir hljóti hverju sinni þá þjónustu sem þeim er mestur akkur í með framsæknum en öruggum lausnum. Að stuðla að eflingu atvinnulífs, nýsköpun og aukinni nýtingu innlendra orkugjafa á veitusvæði fyrirtækisins. Frumkvæði og nýsköpun hefur í för með sér nokkra áhættu.

 

Áhættuvilji: Aukin áhætta, þ.e. stig 4 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Rekstrar og fjárhagslegur árangur.

 

Starfsmannamál

RARIK hefur sett sér starfsmannastefnu með það að markmiði að hafa ætíð á að skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki sem býr yfir nauðsynlegri kunnáttu til að tryggja gæði þjónustunnar. Leitast er við að hæfileikar starfsmanna fái notið sín í starfi og jafnréttis sé gætt í hvívetna. Gagnvirk upplýsingamiðlun skal vera milli starfsmanna og fyrirtækis auk þess sem áhersla er lögð á þátttöku starfsmanna í þróun fyrirtækisins.

 

Mikilvægt er að þekking viðhaldist innan fyrirtækisins við eðlilega starfsmannaveltu. Starfsaðferðir og verklag skal skjalfest og slíkar upplýsingar hafðar aðgengilegar fyrir starfsmenn til að tryggja yfirfærslu þekkingar.

 

RARIK vinnur markvisst að starfsmannaþróun og endurmenntun þannig að góð dreifing verði á reynslu og nýrri þekkingu starfsmanna.

 

Áhættuvilji: Grunn áhætta, þ.e. stig 3 í áhættuvilja.

Mælikvarði: Ánægjuvog starfsmanna, menntun, starfsþróun og starfsmannavelta.

 

Ábyrgðir og hlutverk

Helstu ábyrgðir og hlutverk vegna stefnu og framkvæmd áhættustjórnunar eru eftirfarandi:

Stjórn

 • Stjórn RARIK ohf samþykkir áhættustefnu og ber megin ábyrgð á að áhættum sé stjórnað innan RARIK.
 • Stjórnin ákvarðar áhættuvilja RARIK fyrir helstu áhættuþætti félagsins.
 • Stjórn skal tryggja að nægjanlegum fjármunum og tíma sé varið í virka áhættustýringu og áhættumat þannig að innan fyrirtækisins sé yfirsýn yfir helstu áhættuþætti.
 • Stjórnin framselur framkvæmd áhættustjórnunar til forstjóra í samræmi við skilgreinda ferla / áhættustjórnkerfi félagsins.

 

Forstjóri

 • Stjórn felur forstjóra daglega stjórnun áhættu hjá fyrirtækinu. Forstjóri ber ábyrgð á að greina, mæla og hafa eftirlit með áhættum sem starfseminni fylgja.
 • Forstjóri framselur framkvæmd áhættustjórnunar til stjórnenda í samræmi við skilgreiningar í handbók fyrirtækisins.

 

Upplýsingagjöf

Stjórn fær reglulega skýrslu um stöðu áhættumála þar sem m.a. kemur fram:

 • Helstu áhættur í starfsemi RARIK.
 • Staðan miðað við mælikvarða áhættuvilja og breytingar frá síðasta mati.
 • Umfjöllun um framtíðarhorfur varðandi áhættur, áhættumat, sem tekur mið af heildar umhverfi fyrirtækisins.

Gögn

Áhættustefna RARIK ohf. skal vera aðgengileg á vef fyrirtækisins. Áhættustefnuna skal kynna fyrir starfsmönnum og helstu hagsmunaaðilum. Áhættustefnuna skal endurskoða á hverju ári, og oftar ef aðstæður krefjast. Áhættuvilji RARIK ohf kemur fram í skilgreindri áhættustefnu.

 

Handbók

Handbók fyrirtækisins lýsir framkvæmd áhættustjórnunar hjá RARIK ohf.

Var efnið á þessari síðu hjálplegt?

Takk fyrir framlag þitt

Takk fyrir ábendingarnar

Rarik

RARIK ohf.

Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is

SKIPTIBORÐ

Sími: 528 9000
Fax: 528 9009
Opið:
Mán-fim 8-16 og fös 8-15

BILANAVAKT ALLAN SÓLARHRINGINN

Bilanir Vesturlandi: 528 9390
Bilanir Norðurlandi.: 528 9690
Bilanir Austurlandi: 528 9790
Bilanir Suðurlandi: 528 9890
Rarik